Política de innocuïtat dels aliments

Bombons Cudié adopta el compromís de:

 • Promoure en tot moment, aportant els recursos necessaris, la gestió de la seguretat alimentària, la qualitat, la prevenció dels riscos i salut laboral, i el medi ambient, implicant a tot el personal de l’empresa i als nostres col·laboradors.
 • Avançar en la millora contínua del sistema de gestió.
 • Complir la legislació i requisits acordats amb els clients, que ens apliquen en relació a la seguretat alimentària i la qualitat dels nostres productes, la gestió mediambiental i la protecció dels riscos laborals.
 • Identificar les necessitats dels clients i el compliment dels seus requisits per aconseguir la seva plena satisfacció.
 • Treballar per evitar la contaminació i minimitzar els efectes ambientals que es deriven de les nostres activitats.
 • Considerar com a responsabilitat de tot el personal qualsevol actuació amb repercussions sobre la contaminació dels nostres productes, la qualitat, el medi ambient o la salut dels nostres treballadors.
 • Desenvolupar activitats formatives per tal que tot el personal conegui, participi i apliqui el Sistema de Gestió, i que al seu torn permetin la millora contínua en el desenvolupament de les seves tasques.
 • Potenciar i rendibilitzar els mitjans tècnics i humans amb la finalitat d’aconseguir els objectius econòmics i de gestió establerts, aconseguint la màxima qualitat dels productes i serveis respectant el medi ambient i la prevenció dels riscos.
 • Assegurar que les empreses subcontractades apliquin els mateixos principis de gestió.
 • Comunicar aquesta política a tots els nostres empleats i col·laboradors, així com a tot aquell que ens la sol·liciti.
 • Comunicar a totes les parts implicades (clients, proveïdors, subcontractistes i autoritats sanitàries) qualsevol emergència significativa pel que fa a seguretat alimentària.
 • Establir objectius mesurables per revisar la millora contínua de l’eficàcia i eficiència del nostre sistema de gestió.


Bombons Cudié S.A.